Self-publishing
OWW

Ogólne Warunki Współpracy (OWW) z Drukarnią Sowa

1. WARUNKI OGÓLNE
2. KALKULACJA
3. ZAMÓWIENIE I TERMIN REALIZACJI
4. PLIKI, SOFTPROOF I EGZEMPLARZ PRÓBNY
5. TRANSPORT, DOSTAWA
6. REKLAMACJE, JAKOŚĆ
7. PŁATNOŚCI

1. WARUNKI OGÓLNE

1. Celem współpracy jest wykonanie zlecenia na produkt poligraficzny, złożonego przez Zamawiającego. Pracownicy Drukarni Sowa dołożą wszelkich starań, aby produkt spełniał oczekiwania Zamawiającego i był zgodny z obowiązującymi normami jakościowymi
2. Niniejsze warunki ogólne obowiązują przy realizacji każdego zlecenia, chyba że osobna umowa w formie pisemnej przewiduje inaczej. Składając zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się z nimi i akceptuje ich postanowienia.
3. Drukarnia Sowa może wykorzystywać zdjęcia lub filmy z wykonanych zleceń do celów reklamowo-marketingowych i promocyjnych bez dodatkowej zgody Zamawiającego, chyba że osobna umowa w formie pisemnej stanowi inaczej.

2. KALKULACJA

1. Zamawiający uzyskuje kalkulację zlecenia za pośrednictwem:
   a) e-maila wysłanego do handlowca
   b) kalkulatora na stronie – po kontakcie z biurem handlowym Zamawiający może uzyskać ofertę indywidualną. Kalkulator obejmuje podstawowe elementy, nie oblicza części procesów, np. foliowania okładki.
   c) panelu klienta
2. Handlowiec po weryfikacji prześle potwierdzenie ceny.
3. Koszt transportu/dostawy jest kalkulowany jako osobna pozycja.
4. Ceny podawane w ofertach są wiążące przez okres 7 dni od dnia wysłania oferty, chyba że w ofercie wskazano inny termin jej ważności.
5. Ceny podawane przez Drukarnię Sowa są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
6. Koszty wykonania druków próbnych, softproofów, zmian w dostarczonych/przesłanych plikach i podobne prace przygotowujące do realizacji umowy obciążają kosztami Zamawiającego, nawet jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy.

3. ZAMÓWIENIE I TERMIN REALIZACJI

1. Zamawiający przesyła zamówienie e-mailem lub składa zamówienie w panelu klienta.
2. W wypadku zamówienia e-mailowego handlowiec niezwłocznie po weryfikacji poprawności danych odeśle e-mailem potwierdzenie zamówienia wraz z terminem realizacji i kosztem dostawy. Termin realizacji określony jest w §3 pkt. 6.
3. W wypadku zamówienia poprzez panel klienta zamówienie będzie potwierdzone automatycznie. W wypadku niektórych zamówień szczególnie skomplikowanych technologicznie lub materiałowo, konieczna będzie dodatkowa weryfikacja przez handlowca.
4. Drukarnia Sowa może odmówić bez podania przyczyny realizacji niektórych zamówień, w tym naruszających obowiązujące w Polsce prawo, a zwłaszcza zawierająych treści propagujących przemoc lub nienawiść, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy zamówieniem a ofertą (np. inna ilość stron w pliku), Drukarnia Sowa przesyła informację i ewentualnie ponownie wycenia realizację zamówienia.
6. W momencie przyjęcia zamówienia Drukarnia Sowa określa czas realizacji zamówienia – w pełnych dniach roboczych. Jest to czas jaki upłynie od momentu otrzymania kompletu – zamówienia i poprawnych plików - do momentu wysyłki.
7. Zamówienia w większości realizowane są w zadeklarowanym terminie, mogą jednak zdarzyć się opóźnienia niezależne od Drukarni Sowa, spowodowane zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia, w szczególności zaś wejściem w życie przepisów prawa, powodujących zmiany zakresu i organizacji pracy, a także spowodowane np. brakiem dostępnych materiałów lub awarią maszyn. W takim przypadku przedstawiciele Drukarni Sowa niezwłocznie informują o tym fakcie Zamawiającego, nie później jednak niż w dniu planowanej wysyłki zlecenia.
8. Drukarnia Sowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn od niej niezależnych. Drukarnia Sowa nie odpowiada także za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania plików graficznych do druku przez Zamawiającego.
9. Drukarnia Sowa nie gwarantuje stałych terminów na poszczególne rodzaje usług. Terminy te są ustalane osobno dla poszczególnych zamówień, a są one uzależnione m in. od bieżącego obłożenia produkcji.
10. Drukarnia Sowa w związku z technologią produkcji zastrzega, że finalna ilość produktu może różnić się w stosunku do zamówienia, nie więcej niż o 2%. Brakująca ilość, w przypadku jej stwierdzenia, będzie powodowała proporcjonalne pomniejszenie wartości faktury.

4. PLIKI, SOFTPROOF I EGZEMPLARZ PRÓBNY

1. Zamawiający w momencie złożenia zamówienia zobowiązany jest dostarczyć poprawne pliki do druku. Ich wymogi określa dokument „Sposób przygotowania plików do druku”.
2. Zamawiający wysyła pliki do drukarni Sowa za pośrednictwem:
   a) e-maila do handlowca
   b) serwisu przesyłania plików Wetransfer.com (lub podobnego) na adres e-mail handlowca
   c) serwera FTP Drukarni Sowa (po wcześniejszym uzyskaniu danych dostępowych).
3. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia poprawnych plików. Odpowiedzialność za błędy w pliku ponosi Zamawiający. Mając jednak na uwadze dbałość o jakość wykonania zlecenia, w tym zapobieganie błędom w druku, a także ochronę interesów zamawiającego, Drukarnia Sowa dokonuje bezpłatnie podstawowej weryfikacji plików polegającej na sprawdzeniu elementów takich jak:
   - format netto
   - osadzenie (wbudowanie fontów)
   - liczba stron
   - orientacja jednej losowej strony
   - optyczny ogląd marginesów losowej strony parzystej i nieparzystej bez dokonywania pomiarów
   - umieszczenie znaczników drukarskich na jednej losowej stronie
   - prawidłowość rozrysu okładki (grzbiet, zawinięcia)
   - kolorystyki tekstów (łącznie z tekstem w kodzie paskowym)
   - jakość grafik – poniżej 200 dpi dla druku cz-b i 300 dpi dla druku kolorowego, jeżeli występują.
4. Bardziej szczegółową kontrola plików wymaga odrębnych ustaleń Stron.
5. W przypadku wykrycia błędów Drukarnia Sowa niezwłocznie skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia możliwości i sposobu poprawy plików - przez Zamawiającego lub jeżeli to możliwe odpłatnie przez Drukarnię oraz ustalenia nowych warunków zamówienia, a zwłaszcza terminu realizacji. Drukarnia Sowa nie ingeruje w pliki bez wiedzy klienta. W przypadku zgody na ingerencję Drukarnia Sowa wymagać będzie akceptacji pliku.
6. Drukarnia Sowa nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego przygotowania materiałów do druku, w tym elementów, które nie podlegają sprawdzeniu:
   - wynikających z użycia przezroczystości
   - niewłaściwej kolejności pagin
   - niewłaściwego umieszczenia stron wakatowych
   - niewłaściwego przygotowania stron rozkładowych we wnętrzu
   - położenia obiektów i tekstów, źle dobranych marginesów w pliku
   - niezgodności w nadaniu kodów ISSN/ISBN, błędnie przygotowanych kodów paskowych
   - nadawania obiektom nadruków (overprint)
   - odwzorowania kolorystyki przy zastosowaniu materiałów kolorowych na stronach drukowanych w czerni
   - odwzorowania kolorystyki oraz końcowego efektu w następstwie niewłaściwego doboru surowca
   - rozbieżności kolorystycznej wynikającej z zastosowania przestrzeni barwnej innej niż CMYK dla plików kolorowych
   - kolory Pantone jeżeli nie będą ujęte w treści zlecenia.
   - błędów ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych i redakcyjnych w treściach,
   - estetyki i jakości wykonania projektu.
7. Zamawiający może odpłatnie zlecić Drukarni Sowa wykonanie softproofa lub egzemplarza próbnego, który po akceptacji będzie wzorem do wykonania zlecenia produkcyjnego.
8. W przypadku druków kolorowych Drukarnia Sowa sprawdza jedynie wybrane fragmenty wydruku ze skalibrowanym monitorem, nie gwarantuje to jednak idealnego odwzorowania kolorów. Drukarnia Sowa dopuszcza możliwość odwzorowania kolorów w stosunku do dostarczonego proofa lub wzorca po wcześniejszym ustaleniu.

5. TRANSPORT, DOSTAWA

1. Strony ustalają w umowie metody transportu i dostawy. Drukarnia Sowa dostarcza wykonane zlecenia za pośrednictwem firm kurierskich lub transportu własnego.
2. Zlecenia w zależności od ich objętości i wagi Drukarnia Sowa wysyła w paczkach o wadze do 30 kg lub na paletach. Jeżeli zamówienie nie stanowi inaczej, metodę pakowania wybiera Drukarnia Sowa.
3. Drukarnia Sowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, z przyczyn leżących po stronie firm kurierskich.
4. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości, Zamawiający zobowiązany jest do wypełnienia protokołu uszkodzenia oraz wykonania dokumentacji fotograficznej w obecności dostawcy/kuriera w ciągu maksymalnie 7 dni od odebrania przesyłki i przesłania ich do Drukarni Sowa za pośrednictwem e-maila.
5. W przypadku sprzedaży B2B odpowiedzialność za dostawę spoczywa na  firmie kurierskiej, Drukarnia Sowa zgłasza reklamację w imieniu Zamawiającego. W przypadku sprzedaży B2C odpowiedzialność za dostawę spoczywa na Drukarni Sowa.
6. Drukarnia Sowa za odrębnym wynagrodzeniem może dostarczyć wykonane zlecenie na kilka adresów wg przesłanego rozdzielnika. Zamawiający ma obowiązek dostarczyć rozdzielnik nie później niż na pełne 2 dni robocze przed datą wysyłki. W przeciwnym razie Zamawiający może zostać obciążony dodatkowymi kosztami pakowania.
7. Drukarnia Sowa zastrzega możliwość, jeżeli osobna pisemna umowa nie przewiduje inaczej, zapakowania kilku zleceń na jednej palecie lub w jednym kartonie.
8. Wykonane zlecenia Drukarnia Sowa wysyła niezwłocznie po ich zakończeniu. Jeżeli Zamawiający oczekuje wstrzymania wysyłki może zostać obciążony opłatą za magazynowanie w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień magazynowania (powyżej 3 dni od terminu realizacji).

6. REKLAMACJE, JAKOŚĆ

1. Drukarnia Sowa gwarantuje wykonanie usługi z jakością, jaką umożliwia nowoczesny, posiadany przez Drukarnię Sowa proces technologiczny. Parametry techniczne poszczególnych operacji produkcyjnych podaje dokument Normy poprawności wykonania produktu w Drukarni Sowa.
2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem e-maila. Wymagane jest załączenie zdjęcia przedstawiającego wadę lub fizyczne przekazanie wzoru z dokładnym opisem wady.
3. Reklamacje ilościowe oraz uszkodzenia w przesyłkach można zgłaszać maksymalnie 7 dni od daty dostarczenia zamówienia, a jakościowe w terminie maksymalnie 30 dni od daty dostarczenia zamówienia.
4. Drukarnia Sowa może oczekiwać zwrotu wadliwego towaru. Wadliwy towar odbierany jest przez Drukarnię Sowa na jej koszt.
5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych. Informacja o rozwiązaniu reklamacji wysyłana jest pisemnie na adres e-mail Zamawiającego.
6. Reklamacji nie podlega produkt zgodny z dokumentem Normy poprawności wykonania produktu w Drukarni Sowa.

7. PŁATNOŚCI

1. Podstawową formą płatności dla nowych klientów jest przedpłata na wskazane konto Drukarni Sowa lub płatność gotówkowa przy odbiorze wyrobu.
2. O kredyt kupiecki mogą się ubiegać klienci, którzy w ciągu połowy ostatniego pół roku złożyli co najmniej jedno zamówienie.
3. Odroczone płatności przysługują jedynie Zamawiającym, którzy nie zalegają z płatnościami oraz nie przekroczyli limitu kredytowego.
4. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania zobowiązań wobec Drukarni Sowa. Drukarnia Sowa może odmówić przyjęcia zlecenia, realizacji przyjętego zlecenia lub wstrzymać dostawę zrealizowanej już pracy, jeżeli Zamawiający ma nieuregulowane, wymagalne zobowiązania finansowe wobec  Drukarni Sowa.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty, Drukarnia Sowa jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności do wysokości wynikającej z poniesionych kosztów.

Drukujesz nakłady 1000 i większe? Sprawdź POD+